Jednorazowe odszkodowanie (Marzec 10, 2010)

Członkami rodziny uprawnionymi do jednorazowego odszkodowania są: małżonek (oprócz sytuacji, w której została miedzy małżonkami orzeczona separacja), dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie – przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu  śmierci ubezpieczonego warunki uzyskania renty rodzinnej, [...]


Copyright © 2005 Yourcopyright. All Rights Reserved | Design: YGoY