Dofinansowanie z działania 6.2 POKL

Opublokowan: Maj 6, 2010 | Kategoria: Biznes, Firmy

Z działania 6.2 PO KL skorzystać mogą osoby, które zamierzają założyć działalność gospodarczą, spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną. W ramach działania przyznawane jest jednorazowe wsparcie finansowe.

Dofinansowanie z działania 6.2 POKL przyznawane jest osobom fizycznym, które w okresie roku przed złożeniem wniosku o przyznanie dotacji, nie prowadziły  zarejestrowanej działalności. Pierwszym etapem  procesu weryfikacyjnego jest rekrutacja potencjalnych beneficjentów. Do rekrutacji przystąpić można na dwa sposoby. Pierwszy z nich przewiduje wypełnienie formularza, dostępnego na stronach internetowych instytucji, realizujących zadania w ramach działania 6.2 POKL. Drugi to rozmowa z Komisją Rekrutacyjną.

Po weryfikacji rekrutacyjnej, kolejnym etapem procesu jest odbycie szkolenia. Szkolenia tematyką obejmują zagadnienia związane z przedsiębiorczością, przygotowują do napisania biznesplanu oraz poprawnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

Dopiero po ukończeniu szkolenia można złożyć dokumenty o dofinansowanie. Etap ten może mieć dwojaki przebieg. Pierwszy z nich przewiduje, że po zakończeniu szkolenia uczestnicy składają swoje biznesplany. W tym przypadku osoby składające biznesplany nie mogą, w momencie ich składania, mieć zarejestrowanej działalności. Biznesplany oceniane są przez Komisję Oceny Projektów, najlepszym z nich przyznawane zostaną dotacje. W dalszej kolejności należy zarejestrować działalność oraz złożyć Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji. Drugi sposób wygląda odmiennie. Uczestnicy szkolenia przed jego rozpoczęciem lub w trakcje trwania rejestrują działalność gospodarczą. W tym przypadku Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z załączonymi biznesplanem i dokumentem potwierdzającym zarejestrowanie działalności gospodarczej składane są po zakończeniu szkolenia. Na podstawie najlepiej sporządzonego biznesplanu oraz poprawnie wypełnionego Wniosku , przyznawane jest dofinansowanie.

Końcowym etapem, który poprzedza wpłynięcie przyznanych środków finansowych, jest podpisanie Umowy o udzieleniu jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Zanim jednak beneficjent, pozostający w związku małżeńskim ją podpisze, musi dostarczyć zgodę małżonka na zaciągnięcie zobowiązania finansowego. Wymagane jest także złożenie aktu notarialnego wraz z deklaracją wekslową, jako zabezpieczenie zwrotu otrzymanego dofinansowania.

» Kategoria: Biznes, Firmy

Comments are closed.

Copyright © 2005 Yourcopyright. All Rights Reserved | Design: YGoY